Egzamin

Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego składającego się, z części teoretycznej i części praktycznej, przeprowadzanego na warunkach i w trybie określonych w instrukcji przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Część teoretyczna egzaminu państwowego, obejmuje sprawdzenie znajomości:

 1. przepisów ruchu drogowego;
 2. techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;
 3. zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Egzamin teoretyczny przeprowadza się w sali egzaminacyjnej w formie testu:

1. komputerowego - przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu;

2. pisemnego, w przypadku:

   • ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie,
   • posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób komputerowy,
   • awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w sposób komputerowy,

3. ustnego - jeżeli:

   • osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym,
   • posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób komputerowy i pisemny.

Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności:

1. przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania - w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1;

2. umiejętności wykonywania manewrów, które realizowane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania - w zakresie prawa jazdy pozostałych kategorii oraz pozwolenia;
umiejętności jazdy w ruchu drogowym, które realizowane jest na drogach publicznych - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia.

Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii A lub A1 w czasie egzaminu praktycznego powinny być ubrane w kamizelkę barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi, posiadającą z tyłu i z przodu oznaczenie "L" według wzoru i wymiarów przewidzianych dla oznakowania pojazdów przeznaczonych do egzaminowania.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1. posiadanie przez osobę egzaminowaną dokumentu potwierdzającego jej tożsamość w
postaci:

   • dowodu osobistego,
   • karty pobytu,
   • paszportu,

2. posiadanie przez osobę egzaminowaną odpowiedniej sprawności psychicznej i fizycznej, a w szczególności nieznajdowanie się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:

1. uzyskanie przez osobę egzaminowaną pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy;

2. posiadanie przez instruktora biorącego udział w egzaminie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość - w przypadku wniosku,

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest:

1. panowanie nad pojazdem podczas wykonania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4 - w przypadku prawa jazdy kategorii B i B1;

2. pozytywna ocena z wykonania określonych w instrukcji egzaminowania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - w przypadku prawa jazdy pozostałych kategorii i pozwolenia.