Charakterystyka absolwenta kursu

Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej:

1. dawać dowód znajomości i dobrego zrozumienia:

   • zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego;
   • zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni;
   • wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.:(alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia),
   • zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu;
   • zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności;
   • zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy;
   • zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska;
   • zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu;
   • zasad postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku;
   • rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni;
   • zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym;

2. posiadać umiejętności i zachowania w zakresie:

   • przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;
   • sprzęgania i rozprzęgania pojazdu z przyczepą lub naczepą w zakresie - kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T prawa jazdy;
   • posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania;
   • włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków;
   • bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych;
   • obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń;
   • skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowania awaryjnego;
   • jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu;
   • jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
   • zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu;
   • wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
   • podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Absolwent kursu powinien ponadto posiadać wiedzę na temat:

1. w zakresie kategorii A i A1 prawa jazdy:

   • wykorzystywania środków ochronnych (kask, rękawice, ubranie);
   • widoczności kierujących motocyklami przez innych użytkowników dróg;
   • czynników ryzyka związanych ze śliskimi elementami dróg (studzienki, szyny tramwajowe);

2. w zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy:

   • przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu);
   • zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów;
   • środków ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu;
   • planowania tras przejazdu, czytania map drogowych;
   • warunków bezpieczeństwa związanych z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku: dotyczy kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy;
   • odpowiedzialności i obowiązków kierowcy wobec przewożonych osób: dotyczy kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy;
   • ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.