Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy HEJMEJ - Nowy Sącz, Grodzka 30Dołącz do nas na Facebook!

I MIEJSCE W RANKINGU

Szkół Nauki Jazdy w Nowym Sączu, przeprowadzone przez gazetę ....

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Masz pytania ?

ZADZWOŃ !

tel. 602 708 832

Szanowni kursanci w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy , że OSK Jerzy Hejmej zawiesza od dnia 16 marca br. do odwołania zajęcia praktyczne nauki jazdy.

 

Dbajcie o siebie i swoich bliskich - zwłaszcza tych starszych - nie narażajcie ich niepotrzebnie.

Prosimy o śledzenie profilu facebookowego ośrodka, będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Zapraszamy w każdą środę o godzinie 15:30 do siedziby przy ul. Grodzka 30 , wszystkich chętnych kandydatów na rozpoczęcie nowego kursu kat. B.

Najwyższa zdawalność w Rankingu 2019

Szkolenie.

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.


Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie podlega szkoleniu, które obejmuje:

 • szkolenie podstawowe - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;
 • szkolenie dodatkowe - każdorazowo po trzykrotnym kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego;
 • szkolenie uzupełniające - przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.


Szkolenie podstawowe i dodatkowe przeprowadza się zgodnie z programem szkolenia kandydatów na kierowców. Szkolenie uzupełniające - przeprowadza się w zakresie ustalonym przez osobę szkoloną i kierownika ośrodka szkolenia kierowców.

Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:

 • B lub B1 - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D;
 • B - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.


Szkolenie podstawowe lub dodatkowe może rozpocząć osoba, która posiada:

 • wymagany przepisami wiek;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat;
 • zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B - jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 albo prawo jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 - jeżeli zakres szkolenia obejmuje odpowiednio prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.


Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała. Zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż:

 • 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:

             - 4 godzin szkolenia - w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub A,
             - 8 godzin szkolenia - w zakresie innych niż określone kategorii prawa jazdy

 • 3 godziny dziennie - po określonych 2 godzinach nauki dla prawa jazdy poszczególnych kategorii.


Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone, jeżeli osoba szkolona:
 

 1. posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć,
 2. jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 3. Instruktor w trakcie zajęć praktycznych może szkolić wyłącznie jedną osobę.


W trakcie szkolenia kandydatów na kierowców w pojeździe mogą znajdować się wyłącznie instruktor i osoba szkolona oraz:

 1. jeden dodatkowy uczestnik kursu,
 2. kandydaci na instruktorów wraz z ich wykładowcą,
 3. kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub upoważniony przez niego pracownik tego ośrodka lub szkoły,
 4. osoba sprawująca w imieniu starosty nadzór,
 5. tłumacz, jeżeli osoba szkolona nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie szkolenia,
 6. tłumacz języka migowego jeżeli osoba szkolona jest głuchoniema.

 

<< WRÓĆ